NL

Corporate law /Mergers & Acquisitions

DWMC biedt een compleet scala aan diensten op het gebied van vennootschapsrecht en M&A-transacties.

Ons gespecialiseerde team ondersteunt nationale en internationale cliënten bij alle projecten en transacties die verband houden met de levenscyclus van ondernemingen en ondernemingsgroepen.

In nauwe samenwerking met de andere specialisten van ons kantoor, biedt het departement Vennootschapsrecht – M&A advies en bijstand volgens een multidisciplinaire aanpak op maat van de juridische, fiscale en sociale belangen en verplichtingen.

Onze expertise inzake vennootschapsrecht en M&A omvat de volgende diensten: 

Vennootschapsrecht

 • Oprichting van vennootschappen (keuze van de aangepaste vennootschapsvorm, reglement van inwendige orde, fiscaal optimale eigendomsstructuur, coördinatie van het werk met de notaris);
 • Aandeelhoudersrelaties (onderhandeling en opstelling van aandeelhoudersovereenkomsten en/of statutaire bepalingen, exit- of uitstapmechanismen, bescherming van minderheidsaandeelhouders, inschrijvingsovereenkomsten);
 • Corporate governance (bestuursplan met betrekking tot de juridische, fiscale, sociale en operationele aspecten, opstellen van managementovereenkomsten, advies en bijstand inzake aansprakelijkheid van bestuurders);
 • Corporate housekeeping (verslagen van de bestuursorganen en algemene vergaderingen, oproepingsformaliteiten, procedures inzake belangenconflicten, speciale rapporten, documentatie met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekeningen, UBO-formaliteiten, benoeming en ontslag van bestuurders).

M&A

 • Overdracht en overname van ondernemingen (geïntegreerd advies en begeleiding gedurende het hele proces van share deals, met inbegrip van onderhandelen en opstellen van overdrachtsovereenkomsten en bijbehorende contractuele documentatie, juridische audits, post closing-geschillen);
 • Overdracht en overname van goodwill, bedrijfstak en universaliteit van goederen (asset deals, met inbegrip van transacties die al dan niet gereglementeerd zijn door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen);
 • Nationale of transnationale herstructureringen (fusies, splitsingen, inbreng van universaliteit of van bedrijfstak, omvorming van ondernemingen, enz.;)
 • Structurering en ondersteuning inzake privé-investeringstransacties, risicokapitaal;
 • Joint ventures;
 • Advies en analyse inzake de antitrustregels, Europees en nationaal mededingingsrecht.

Bedrijfsherstructurering en insolventie 

DWMC staat haar cliënten bij op het gebied van het recht van ondernemingen in moeilijkheden (faillissement, gerechtelijke reorganisaties) en inzake de ontbinding en invereffeningstelling van ondernemingen.

Geschillen in verband met het vennootschapsrecht 

DWMC assisteert en vertegenwoordigt haar cliënten in alle soorten geschillen in verband met het vennootschapsrecht, waaronder geschillen tussen aandeelhouders, rechtsvorderingen tot uitsluiting of uittreding, garantieclaims inzake M&A, aansprakelijkheidsclaims ten aanzien van bestuurders, enz.

Wij vertegenwoordigen onze cliënten in gerechtelijke procedures, arbitrage en bemiddeling.

Over het algemeen gaan wij proactief te werk om mogelijke geschillen op te sporen.

 

Advocaten

Non for profit

DWMC heeft een bijzonder sterke praktijk opgebouwd op het domein van advies aan in België gevestigde beroepsverenigingen.

Wij helpen deze verenigingen bij hun oprichting en adviseren hen over alle juridische kwesties die van invloed zijn op de uitoefening van hun activiteiten, zoals vraagstukken op het gebied van het verenigingsrecht, Europees recht en mededingingsrecht, handelsrecht, sociaal recht (met inbegrip van immigratievraagstukken), fiscaal recht, intellectuele eigendom en gegevensbescherming.

Meer bepaald helpen wij verenigingen bij:

 • de keuze van de meest geschikte ondernemingsstructuur (VZW, IVWZ, stichting) en de verplichtingen op het gebied van bestuur en beheer;
 • het opstellen van de statuten en het reglement van inwendige orde, om deze aan te passen aan de werking van de vereniging en/of ze in overeenstemming te brengen met de beste praktijken van andere in Brussel gevestigde verenigingen;
 • de naleving van de antitrustwetgeving, opleiding inzake mededingingsrecht en, in het algemeen, alles wat te maken heeft met het Europees recht en het mededingingsrecht;
 • herstructurering van verenigingen (nationale en grensoverschrijdende fusies en splitsingen en vereffeningen);
 • registratie bij het Europees Transparantieregister;
 • vraagstukken in verband met het recht inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
 • arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht (met inbegrip van vraagstukken in verband met immigratie en internationale mobiliteit van werknemers);
 • fiscaal recht (waaronder de BTW en grensoverschrijdende transacties);
 • intellectuele-eigendomsrechten (met inbegrip van de bescherming van de naam van de vereniging als handelsmerk en het installeren van licenties).

Wij hebben ook een departement Corporate Housekeeping uitgebouwd, dat zich bezighoudt met de publicatie van beslissingen van de verenigingen (samenstelling van de raad van bestuur, wijziging van de zetel, enz.) en de UBO-verplichtingen (Ultimate Beneficial Owners), maar ook met de coördinatie van de tussenkomst van de notaris wanneer dit wettelijk vereist is

Tot slot volgen wij de ontwikkelingen van de wet op de voet (juridische monitoring) en informeren wij onze cliënten over belangrijke juridische ontwikkelingen.

Ons team wordt geleid door Alain Costantini, die sinds 1994 een unieke praktijk heeft uitgebouwd die zich toespitst op beroepsverenigingen. Hij is een van de meest ervaren en gewaardeerde specialisten op dit gebied. Hij adviseert meer dan 40 verenigingen op regelmatige basis en is sinds 2005 geassocieerd lid van de FAIB, de in België gevestigde Federatie van Europese en Internationale Verenigingen (Fédération des Associations Européennes et Internationales établies en Belgique - (www.faib.org).

Advocaten

Tax law

Algemene vennootschapsfiscaliteit (commerciële en non-profitsector) en personenfiscaliteit

 • Vennootschapsbelasting / Rechtspersonenbelasting / Personenbelasting
 • Successie- en registratierechten
 • Internationale fiscaliteit
 • Rulings en fiscale formaliteiten
Advocaten

Belastingcontroles / Federale, regionale en lokale fiscale geschillenregeling

 • Precontentieuze administratieve procedures
 • Contentieuze administratieve procedures
 • Gerechtelijke procedures
 • Internationale procedures voor de schikking van fiscale geschillen
 • Onderhandeling / bemiddeling
Advocaten

Vermogens-en erfrechtelijke planning

 • Beheer en overdracht van het vermogen (nationale en internationale aspecten)
 • Schenkingen (roerende en onroerende) en testamenten (burgerlijke en fiscale aspecten)
 • Huwelijksvermogensstelsels
 • Overdracht van familiebedrijven
 • Maatschap
 • Levensverzekering
 • Buitengerechtelijke mandaten
Advocaten

BTW, douane en accijnzen

 • Vastgoedprojecten en andere specifieke stelsels
 • BTW-eenheid
 • Audit (commercieel/niet-commercieel)
 • Invoer/uitvoer
Advocaten

Voorkoming van witwassen, repatriëring en regularisatie van geld

 • Fiscale regularisaties
 • Verplichtingen inzake voorkoming van het witwassen van geld
 • Tax compliance
 • Banking compliance
Advocaten

Reorganisatie van ondernemingen (fusie, splitsing, enz.)

 • Fiscale en juridische structurering van  reorganisatieoperaties
  • Analyse en opstelling van een passend herstructureringsplan met inachtneming van de juridische en fiscale doelstellingen en verplichtingen
  • Optimalisatie van ondernemingsgroepen
  • Fiscale behandeling van de transactie
 • Bijstand en uitvoering van reorganisatieoperaties
  • Fusies, splitsingen en soortgelijke operaties
  • Grensoverschrijdende fusies (en soortgelijke operaties)
  • Bijdragen van universaliteit of bedrijfstak
  • Overdracht van universaliteit of bedrijfstak (gereglementeerde of niet-gereglementeerde operaties)
  • Omvorming van ondernemingen
Advocaten

Onroerend goed / M&A Tax

 • Vastgoedtransacties
  • Fiscale optimalisatie van vastgoedprojecten
  • Fiscale optimalisatie van zakelijke rechten (vruchtgebruik, oppervlakte, erfpacht)
 • Overdracht en overname van (vastgoed-) vennootschappen
  • Fiscale en juridische structuur van vastgoed-share deals
  • Fiscale en juridische structurering in private equity- en MBO-transacties
  • Bijstand bij transacties (tax due diligence, onderhandeling, enz.)
Advocaten

Fiscaliteit van intellectuele eigendom

 • Fiscale optimalisatie van inkomsten uit de overdracht (toewijzing) van auteursrechten
 • Fiscale optimalisatie van inkomsten uit innovatie (octrooien, software, enz.)
Advocaten

Reglementering en fiscaliteit van financiële producten en crypto-activa

 • Fiscale stelsels van financiële producten (BEVEK's, obligaties, enz.)
  • Roerende voorheffing
  • Kaaiman-belasting
  • Belasting op beurstransacties
  • Meerwaardebelastingsstelsel
 • Regelgeving en fiscale stelsels voor alternatieve beleggingen (cryptomunten, NFT's, tokens, enz.)
  • Aangifteverplichtingen
  • Meerwaardebelastingsstelsel
  • Hulp bij aanvragen om erkenning en andere reglementeringen (FSMA, enz.)
 • Bijstand bij het verkrijgen van fiscale rulings
Advocaten

Handelsrecht

Handelsrecht

 • Distributierecht (distributie-, agentschaps-, commissie- en franchiseovereenkomsten);
 • Commerciële contracten (verkoop, mandaat, handelshuur, diensten, consultancy, partnerschap, consortium, enz.);
 • Marktpraktijken en consumentenbescherming (consumentenvoorlichting, reclame, misleidende bepalingen, marktpraktijken die verboden zijn of indruisen tegen eerlijke praktijken);
 • Bouwrecht.

Civiele en commerciële geschillen

 • Geschillen voor alle Belgische rechtbanken;
 • Nationale en internationale arbitrage (CEPANI, ICC, enz.);
 • Commerciële bemiddeling.
Advocaten

Intellectuele eigendom / nieuwe technologieën

Intellectuele eigendom en bescherming van bedrijfsgeheimen

 • Auteursrecht;
 • Bescherming van computerprogramma's en databanken;
 • Merkenrecht;
 • Octrooirecht;
 • Licentieovereenkomsten;
 • Bescherming van bedrijfsgeheimen.

Rechten in verband met nieuwe technologieën en e-commerce

 • IT-contracten;
 • E-commerce;
 • Blockchain en NFT's.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

 • Bescherming van persoonsgegevens (AVG);
 • Portretrecht.
Advocaten

Arbeidsrecht / sociale zekerheid

Individueel arbeidsrecht

 • Afsluiting, uitvoering en verbreking van de arbeidsovereenkomst
 • Aard van de arbeidsrelatie: werknemer / zelfstandige (herkwalificatie)
 • Opstellen van de overeenkomsten (nuttige clausules, car policy, gsm, internet)
 • Aansprakelijkheid (vrijstelling, loonbeslag)
 • Werkgeversverplichtingen van overheidsinstanties: voorafgaand hoorzitting en motivering van ontslag (Wet van 29 juli 1991 – Principes van goed bestuur)
 • Psychische en seksuele intimidatie
 • Wijziging van de essentiële elementen (functie, bezoldiging, plaats, uurrooster)
 • Impliciet ontslag
 • Gerechtelijke oplossing
 • Onrechtmatig ontslag / ontslag om dringende reden
 • Aftreden
 • Opleiding-inschakelingsovereenkomst (PFI - plan formation-insertion in Wallonië)
 • Uittredingsonderhandelingen
 • Enz.

Collectief arbeidsrecht

 • Sociale verkiezingen (onrechtmatige kandidaturen, beschermde werknemers)
 • Collectieve ontslagen, sluitingen, enz.
 • Stakingen, piketten
 • Vakbondsonderhandelingen
 • Onderaanneming
 • Enz.

Socialezekerheidsrecht

 • Onderwerping
 • Vrijstellingen
 • Terbeschikkingstelling van werknemers
 • Werkloosheid (voorwaarden voor toekenning, gevolg van het bestaan van een mandaat voor het recht op een werkloosheidsuitkering, sancties)

Privacy van werknemers en diversen

 • Naleving van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
 • Controle van telecommunicatiemiddelen
 • Ethische code
 • Diversiteit en neutraliteit op het werk
 • Fraudepreventie – anticorruptiebeleid
Advocaten

HR-planning / Optimalisering / Alternatieve verloning / Internationale mobiliteit

Verloning en voordelen

Opzetten van salarisstructuren

 • Variabel verloningsplan
 • Extralegale voordelen
 • Alternatieve verloningsregelingen
 • Mobiliteitsplan
 • Alternatieven voor de bedrijfswagen
 • Cafetariaplan
 • Aandelen-, aandelenoptie-, warranten-, participatieplannen
 • Aanvullende pensioenen
 • Verdeling van de bezoldiging
 • Beheersmaatschappij
 • Onkostenvergoedingsbeleid

Audit en optimalisering van het verloningsbeleid

Afsluiten van voorafgaande overeenkomsten met de fiscale en sociale autoriteiten

Internationale mobiliteit

 • Bijstand in het kader van terbeschikkingstelling, overplaatsing, uitzending naar het buitenland
 • Toepassing van het speciale belastingstelsel voor impat-werknemers en -onderzoekers
 • Instelling van een verdeling van de bezoldiging

Bijstand tijdens belasting- en socialezekerheidscontroles

 • Voorbereiding van bezoeken en hoorzittingen van de inspectiediensten
 • Identificatie van mogelijke problematische elementen
 • Onderhandelingen met de fiscale en sociale autoriteiten
 • Vertegenwoordiging voor gerechtshoven en rechtbanken na controles

Leidinggevenden en bedrijfsleiders

 • Dienstverlenings- of beheersovereenkomst
 • Oprichting van beheersmaatschappijen
 • Directiecomités
Advocaten

EU law and competition law

We advise our clients in aspects relating to competition law, and more specifically cartels, abuse of dominant position, merger control and unfair competition. 

We advise and assist our clients on possible antitrust and competition law issues arising in the context of commercial agreements, including exclusive and selective distribution, franchising and e-commerce and assist them on compliance strategies and training programs for investigations (dawn raids) carried out by DG Competition.

Advocaten